Brandskyddskontroll

 

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) beslutar i brandförebyggande syfte hur ofta en eldstad skall brandskyddskontrolleras.

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka eventuella fel och brister i anläggningen. Man kontrollerar att anläggningen i huvudsak håller de krav som när den togs i bruk. Kontrollen skall i huvudsak utföras okulärt samt även på samtliga våningsplan.

Vi kamerainspekterar även rökkanalen invändigt för att upptäcka eventuella sättningar/sprickor i murverket. Vi använder oss vid behov också av andra moderna anpassade instrument för prövning och mätning vid fördjupade kontroller när så behövs.

Exempel på dessa: värmekamera, rökgastemperaturmätare, undertrycksmätare, rökgasanalys samt inspektionskamera/endoskop för dolda utrymme t.ex. i bjälklag och inklädnad av skorsten.

Vanliga brister vid kontrollen kan vara:

  • Sprickor i skorsten pga. sättning eller överhettning.
  • Trasiga takpannor vid skorsten med risk att gnistor kommer under takpannorna.
  • Felaktig bränslehantering (fuktig ved och stora vedklabbar) som bildar tjära i skorstenen med risk för skorstensbrand.
  • Oaktsamhet vid askhantering samt oaktsamhet vid renovering t.ex. olika typer av skåp inskruvade av okunskap i skorsten.
  • Inklädnad av skorsten utan inspektionsmöjlighet.
  • Itubrända rökhyllor i braskaminens eldstad med risk för överhettning av skorsten.
  • Felaktig montering vid nyinstallationstillfället.
 Posted by at 08:57