Sotning

 

I lagen om skydd mot olyckor anges att Kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning utförs.

En stor del av alla villabränder är relaterade till eldstäder och skorstenar.

Vid sotning tages brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand (soteld). Syftet är även att hindra eldstaden och skorstenen från att bli igensatt av sot, med risk för koldioxidförgiftning. Detta sker mestadels med traditionella sotarverktyg och sotsug som anpassats till verksamheten.

Sotning är alltså en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Sotning/rengöring har stor betydelse även ur miljömässig och ekonomisk synvinkel. En eldstad som rengörs med jämna mellanrum förbrukar även mindre energi.

Kommunen styr över hur ofta en eldstad skall sotas, dock får aldrig fristen bli längre än MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap) anger. Hörby kommun har valt att följa MSB:s föreskrifter.

För att minska din bränslekonsumtion kan vi även på beställning utföra ekonomisotning utöver ordinarie sotningsintervall.

 Posted by at 08:55